WHO Platformu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

 

 

1. Taraflar

 

İşbu WHO Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi (“ Sözleşme ”), Türkiye’de kurulu İstanbul adresinde yer alan MEDIA SOCIAL LLC. (“Media Social”) ve Üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 

2. Yürürlük ve Süre

 

WHO’nun hizmetlerinden faydalanmak için üyelik gerekmektedir ve üyelik işbu Sözleşme’nin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile WHO arasındaki bu Sözleşme Üye'nin Sözleşme içeriğini kabul edip onaylayarak kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme, Üye ve/veya WHO tarafından Sözleşme'ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar, Üye'nin Sözleşme'de belirtilen tüm Üyelik koşullarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır.   Üye'nin WHO’ya kaydını gerçekleştirmesiyle Sözleşme yürürlüğe girer.  Sözleşme’nin tarihi ve zamanı, Sözleşme'nin onaylandığı tarih ve zamandır.

 

3. Tanımlar

 

'' Haklar' ': Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, FSEK anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve içerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de yer alan “işleme”, m.22’de yer alan “çoğaltma”, m.23’de yer alan “yayma”, m.24’de yer alan “temsil”, m.25’de yer alan “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını ve mali hakların Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesi için gerekli üçüncü kişilere devir hakkını kapsar.

'' Hizmet '': WHO’nun, Platform’da Yazılım'ını WHO’nun geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların WHO tarafından alınmış olduğu etkileşimli paylaşma (''networking'') platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, Üye'ye ve/veya diğer Üye’lere İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, WHO’nun Üye'ye ve/veya diğer Üye’lere sağladığı veya ileride sağlayacağı diğer her türlü hizmettir.

' 'İçerik '': Platform’da, tüm Hakları WHO’ya ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer Üyeler tarafından, Platform’a konulmak suretiyle, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, WHO’ya en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan video, görüşme, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve WHO’nun İçerik üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

'' Sanal Ortam '': Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

'' Platform '': WHO’nun Hizmet'i sağlamak için kullanabileceği internet siteleri ve alt internet siteleri ve “WHO” isimli IOS, Android, Windows uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, WHO’nun Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir dijital platform topluluğudur.

'' Üye' ': Kişisel bilgileri Platform’daki ''Profilim'' alanında ve/veya ilgili diğer alanlarda Üye tarafından belirtilen, WHO’ya Üyelik kaydı esnasında ''WHO Platformu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve kabul ediyorum. '' yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip ya da bu “Kabul Et” benzeri bir butona tıklayarak/basarak bu Sözleşme'yi onaylaması ile WHO Üyesi olan Platform ziyaretçisi, içerik sağlayıcı ve/veya site kullanıcısı olan gerçek kişidir.

'' Üyelik '': İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek kişilerin WHO’ya Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.

'' Yazılım '': Tamamının WHO tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm Hakların WHO tarafından alınmış olduğu, Platform’da Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ın WHO’nun mülkiyetinde olduğu arayüz ve yazılım/program bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve WHO’nun Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

4. Sözleşme'nin Konusu

 

WHO, Platform’da Üye'ye Hizmet sağlayarak azami ticari kazanç elde etmek istemekte olup, Üye de, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına bağlı olarak, Hizmet'ten faydalanmak ve
duruma göre İçerik sağlamak istemektedir. WHO ve Üye, bu bağlamda karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek için işbu Sözleşme'yi oluşturmuşlardır.

 

5. Üye Tarafından Hizmet’in Kullanılmaya Başlanması

 

Üye Hizmet'i, Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle kullanmaya başlayabilir ve Üyeliğinin iptali ve/veya işbu Sözleşme'nin uygun şekilde sonlanması ve/veya WHO veya Üye tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet'i bu Sözleşme'de belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde kullanmaya devam edebilir.

6. Haklar'ın Korunması

 

Platform’da Hizmet'in sağlanmasını temin eden Yazılım ve Platform’da bulunan Hakları WHO’ya ait olan İçerik, telif hakkı da dahil olmak üzere diğer tüm fikri mülkiyet hakları, fikri mülkiyet yasaları, yönetmelikleri ve diğer ikincil mevzuat ve fikri mülkiyete ilişkin uluslararası anlaşmalarla azami ölçüde korunmaktadır.

 

Üye, Platform ve Platform için kullanılmış yazılımların koruma haklarına konu olduğunu ve yasalar, yönetmelikler ve diğer ikincil mevzuat, özellikle fikri mülkiyetin korunması hakkındaki yasalarla korunmuş olan gizli bilgiler içerdiğini kabul etmektedir.

 

7. Gelişmekte ve Değişmekte Olan Teknolojinin Etkisi

 

Verilen Hizmet'in özü icabı, gelişmekte ve değişmekte olan teknolojinin de paralelinde, Hizmet kapsamında, WHO tarafından kısmen veya tamamen, sürekli veya süreksiz her türlü değişiklik yapılabilecektir. Üye, bu değişiklikler hakkında e-posta, bildirim veya Sözleşme’nin yeniden onaylatılması gibi çeşitli yöntemlerle bilgilendirilir. Üye, kendi tercihiyle cihazındaki bilgilendirme ayarlarını kapatması veya bilgilendirme e-postasının spamine düşmesi halinde de bilgilendirilmiş sayılacağını kabul eder.

8. Sözleşme'deki Değişikliklerin Yürürlüğe Girmesi ve Üye Tarafından Değişikliklerin Kabul Edilmesi

 

WHO, esaslı veya Üye’nin hak ve borçlarını önemli ölçüde etkileyen bir değişiklik olmadığı müddetçe, Platform’un kullanım şekli, işbu Sözleşme'de tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. WHO tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, revizyon tarihi de belirtilerek, Platform’a konulacak ve Üye, yeni Sözleşme koşulları ile ilgili e-posta veya bildirim yoluyla bilgilendirilecektir . Bu şekilde yapılacak Sözleşme'nin yürürlük tarihi revizyon tarihi olacaktır.

 

9. Tüzel Kişiler

 

Tüzel kişiler WHO’ya Üye olamazlar. Aksi takdirde, WHO’nun söz konusu geçersiz Üyeliği ve geçersiz olan Sözleşme'yi önceden bildirmeksizin derhal sonlandırma yetkisi vardır.

  

10. Platform Dahilinde Davranış ve Uyulması Gereken Kurallar

 

Üye, Platform dahilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’da suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar, neticelerden veya taleplerden WHO hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

Üye'nin, Platform aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir, söylem, kanaat ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Platform, siyasi, felsefi ve sair konular bağlamında propaganda amaçlı görüş, fikir, söylem, kanaat, düşünce ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, Platform’da haksız rekabete yol açan veya yol açabilecek olan ve ilgilinin kişisel ve ticari itibarı da dâhil olmak üzere her türlü itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış, söylem veya yorumda bulunulamaz ve Platform’da toplumun ve/veya üçüncü kişilerin zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Politik ve felsefi görüşler de dahil olmak üzere her türlü görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz veya yasalarca yasaklanmış diğer konusu suç teşkil eden amacı taşıyan söz, söylem, beyan ve tasarruflarda bulunulamaz.

 

Üye, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu, uluslararası sözleşmeler ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, beyan, söylem, kanaat, düşünce, fikir, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların Platform aracılığıyla paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul ve beyan eder. Üye, WHO ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı WHO ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, WHO yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları da dahil olmak üzere her türlü tazminatı WHO ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Platform’da ifşa ettiği düşünce, söylem, kanaat, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyalin WHO tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir cezai ve/veya hukuki engelle karşılaşıldığı takdirde Platform’a yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve WHO’nun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak takip etmek, durdurmak, engellemek, kaldırmak, erişimine yasak getirmek, değiştirmek veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, hakaret, taciz, cinsel istismar, pornografi, cinsel içeriği haiz; yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs., satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan, hayvan ve/veya canlı yaralama, öldürme, parçalama, zarar verme, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, delici ve kesici aletler, patlayıcı madde dâhil konusu kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil eden ve hukuka aykırılık teşkil eden her türlü materyal ile bunlara ek olarak hak sahipliğini ispat edemediği materyalin Platform’da paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini ve kaldırılacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Platform’u 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen suçlar, siyasi ve askeri casusluk dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetler için bir iletişim aracı olarak kullanmayacaktır, kullanılmasına aracılık etmeyecektir.

 

13. WHO’nun Üye’nin Platform Dahilinde Uygunsuz Davranışlarda Bulunması Halinde Alabileceği Önlemler ve Tasarruf Hakkı

 

Üye, ifşa edilen düşünce, kanaat, söylem, fikir, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar ve üçüncü gerçek ve tüzel kişiler yanında WHO’ya, ortaklarına, yöneticilerine ve WHO ile organik bağı olan tüm gerçek ve tüzel kişilere karşı da münferiden sorumludur.

 

Üye, WHO’nun, aşağıda özellikle belirtilen hususlar dahil ve fakat bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, Platform dahilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası sözleşmelere ve sair bütün yazılı hukuk kurallarına uygun olmayan durumlarda, kullanacağı tasarrufların herhangi bir belirsizlik durumunda en kapsamlı ve caydırıcı şekilde uygulanacağının bilgisinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder:

 

Kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak,

Tehdit etmek, sövmek ve benzeri fiilleri işlemek,

Kişi ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak,

Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunmak,

Ticari, reklam ya da promosyon materyalleri iletmek,

Kişilerin haberleşme özgürlüğünü kullanmasını engellemek,

Uygunsuz, yalan ve/veya iftira içeren ileti ve bilgileri göndermek,

Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını zedeleyici ileti göndermek.

 

14. Yaş Sınırlamasına İlişkin Düzenlemeler

 

WHO herkese açık bir sitedir. Ancak üye olabilmek ve Yazılım’ı kullanabilmek için aksi belirtilmedikçe en az 18 (on sekiz) yaşın üzerinde olmak gerekmektedir. WHO şirket uygulama prensipleri, iş modeli ve/veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişilerin Üye olmaları ve/veya mevcut Üyelerin Hizmet'lerden bir kısmı ve/veya tamamından faydalanmaları için getirilen yaş sınırını arttırabilir veya 18 (on sekiz) yaşından küçük olmamak kaydıyla azaltabilir, böyle bir durumda Sözleşme değiştirilerek tekrar Üye’nin onayına sunulacaktır. Üye’nin, onayını takiben, yaş sınırına uymaması durumunda, WHO tarafından mevcut Üyelik'i sonlandırılacak ve iptal edilecektir.

 

WHO, işbu madde kapsamında, kişilerin ve/veya Üyelerin yaşını WHO’ya yazılı veyahut sözlü surette bildirmelerini ve/veya T.C. kimlik numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metotlarla belgelendirmelerini ve doğrulamalarını talep edebilir. Bu durumda, Üyelik talep eden kişinin ve/veya Üye'nin söz konusu talebi en geç bir (5) beş gün içerisinde WHO tarafından belirlenecek yöntemle yazılı veyahut sözlü olarak cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu askıya alınır veya geçersiz kılınır. Üye olma durumunda ise, WHO’nun söz konusu Üyeliği ve işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak sonlandırma hakkı doğar.

 

15. Üyeliğin Şahsiliği ve Başka Kişi ve/veya Kişilere Devredilememesi

 

Her bir Üyelik sadece tek bir şahsa ait olabilir. Üye, profil bilgilerini doldurduğu bölümde başka bir gerçek kişiye ait bilgileri kullanmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde söz konusu üçüncü kişilerin kişilik hakları ihlal edilebileceğinden bu durum WHO tarafından fark edildiğinde herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirime gerek kalmaksızın, WHO tarafından tek taraflı olarak ilgili Üyelik(ler) sonlandırılacak ve iptal edilecektir. Üyelik, Üye tarafından, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak bir başkasına devredilemez, kiralanamaz ve/veya kullandırılamaz.

 

16. Üye’ye ait şifre Güvenliği

 

WHO’nun üyelik başvurusunu, hesabına girişi sağlayan şifreyi veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği, gerekçesini Üye’ye belirterek, haklı sebeple reddetme hakkı saklıdır.

 

Üye'nin, şifresini unutması veyahut kaybetmesi durumunda, kayıtlı e-posta/e-mail adresine şifre sıfırlama talimatı gönderilecektir. WHO, şifre sıfırlama için farklı fakat daha güvenlikli metotlar uygulayabilir.

  

Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, hesabını başkasıyla paylaşmamakla/başkasına devretmemek, kullandırmamak ve hesabının güncelliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üye'nin, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, Üye harici bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geçirmeksizin ve en hızlı şekilde WHO’ya haber vermesi gerekmektedir.

Üye'nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan WHO hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Üye, Üyelik bilgileri ve şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişi ve/veya kimliklerini WHO’nun tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

17. WHO’nun Devir ve Temlik Hakkı

 

WHO işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edebilir.

 

18. Üye'nin Devir ve Temlik Yasağı

 

Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

 

19. Üyeliğin İptali ve Sözleşme'nin WHO Tarafından Sonlandırılması

 

WHO, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda, derhal geçerli olmak üzere ve tek taraflı olarak sonlandırabilir ve Üye'nin üyeliğini iptal edebilir:

Üye'nin işbu Sözleşme’ye kısmen dahi olsa aykırı davranması ve/veya

Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.

 

20. Üye Tarafından Sözleşme'nin Sonlandırılması

Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından sonlandırılabilir.

 

İşbu Sözleşme’nin sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Üye'nin Üyeliği WHO tarafından iptal edilir. Bu durumda WHO, Üye’nin profilini ve Üye’nin sağladığı içerikleri WHO’da diğer kullanıcılara görünmez hale getirir. Üye, usulüne uygun talep etmedikçe veya 4  ( dört ) yıl boyunca üyeliğini tekrar açmadığı takdirde Üye’nin kişisel verilerini ve verdiği bilgilerin gizliliğini korumak adına Üye’nin sağladığı tüm içerik sistemlerden silinir.

Üye tarafından Sözleşme sonlandırıldığı takdirde önceden ödemiş olduğu üyelik bedelleri nin iadesine ilişkin kararlar Yazılım’ın yer aldığı platform (Google Play Store veya Apple Store) koşullarına göre ilgili platform tarafından karar verilmektedir. WHO, Üye’nin üyelik bedellerinin iadesine ilişkin herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Üye, ilgili platformun iadeye ilişkin şart ve koşullarına söz konusu platformun Kullanım Koşulları’ndan ulaşabilir.

Üye, bedelli üyelik ve 30. madde çerçevesindeki ücretli ek hizmetler dahil WHO’nun sağladığı ücretli hizmetlerden alışverişinden itibaren on dört gün içinde WHO’ya bildirim yapmak koşulu ile bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Üye’nin aylık üyeliği Üye, Sözleşme’yi sonlandırsa dahi ay sonuna kadar devam eder, varsa yalnızca WHO sistemlerindeki sonraki aya ait otomatik ödeme talimatı durdurulur.

 

 

21. WHO veya Üye Tarafından Sözleşme’nin Sonlandırılması Durumu

 

Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması ve/veya Üye’nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, WHO’nun ''Zararın Üye Tarafından Tazmin Edilmesi'' başlıklı 43. maddesine uygun olarak, Üye'den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır.

 

Üye, usulüne uygun talep etmedikçe veya 4 (dört) yıl boyunca üyeliğini tekrar açmadığı takdirde Üye’nin kişisel verilerini ve verdiği bilgilerin gizliliğini korumak adına Üye’nin sağladığı tüm içerik sistemlerden silinir.

 

22. Yazılım

 

Yazılım'ın her türlü Haklar'ının sahibi WHO’dur. WHO önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. Yazılım'dan veya Yazılım'ın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından WHO herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. WHO, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılım'la da ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.

Yazılım'ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle ters işleme tabi tutulamaz, derlemesi açılamaz ve parçalara ayıramaz, WHO’nun önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Üye, Platform’da Yazılımı sadece işbu Sözleşme'deki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece Hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

23. Üye'nin Platform’a Konulmak Üzere WHO’ya Verdiği İçerik

 

Üye, Platform’a konulmak üzere WHO’ya verdiği ve Platform üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik'in tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda WHO’ya yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. WHO’nun bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üye'nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

 

WHO 5651 sayılı Kanun uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye Platform’a sağladığı İçerik'ten tek başına sorumlu olduğunu WHO’nun bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, Platform’a konulmasıyla birlikte, WHO’ya verdiği İçerik'in her türlü kullanma ve kullandırma Haklar'ı ile faydalanma ve faydalandırma haklarını, WHO’ya ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, Üye, İçerik’i yayınlaması için Platform’a ilettiği/yüklediği andan itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Haklar’ı yer, süre ve sayı sınır olmaksızın, bedelsiz olarak WHO’ya devretmektedir.

 

Üye, bu madde konusu Haklar'ın WHO tarafından, WHO’ya ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu WHO’ya verilen Haklar için Üye, herhangi bir şekilde WHO’dan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

WHO, Üye'ler tarafından gönderilen İçerik'in, İçerik olarak kabulünü ve Platform’da İçerik olarak kısmi ve/veya tamamen saklanması, görülebilir hale getirilmesi, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. WHO’nun Üye'nin verdiği İçerik'i yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, paylaşma ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

WHO söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Üye'ye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, Üye, WHO’tan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üyelerin Platform’a konulmak üzere WHO’ya verdiği İçerik, WHO teknik altyapısına veya WHO’nun Üye'ye veya diğer Üyelere verilen Hizmet'e zarar veyahut hasar verecek, aksatacak veya Hizmet'i kesintiye uğratacak şekilde olmayacaktır. Aksi takdirde, WHO’nun Üye’nin sebep olduğu tüm dolaylı ve dolaysız zararlarını ve diğer bilimum zararlarını Üye'den tazmin hakkı doğacaktır.

 

Açıkça, Üye'nin herhangi bir durumda, WHO’ya ücret ödemesi, WHO’nun Üye'nin Platform’a konulmak üzere WHO’ya verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği Haklar konusunda WHO’ya herhangi bir kısıtlama getirmeyecek ve/veya WHO tarafından herhangi bir bedel ödenmesi yükümlülüğü doğurmayacaktır. Üye, Platform’a Üye olması ile Hizmet'ten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, Üye'nin Platform’a konulmak üzere WHO’ya verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

24. Üye'nin E-posta ve Diğer Kişisel Bilgileri

 

Üye'ye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin kısmen veya tamamen diğer Üyeler ile paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir. Üye, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bilgileri kendi rızası ile diğer Üyeler ile paylaşabilir.

 

Üye'nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda WHO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

WHO’ya Üye olurken verilen e-posta adresinin Üye’ ye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. WHO verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya iletişim sıkıntılarından WHO sorumlu değildir.

 

WHO, Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürerek reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.

25. İçerik

 

WHO, İçerik'ten hiçbir surette sorumlu tutulamaz. WHO’nun İçerik üzerinde kontrol etme, düzenleme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama, işleme, ekleme ve çıkarma yapma hakkı olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. WHO’nun tek ve yegâne yükümlülüğü, diğer üyeler veya üçüncü kişiler tarafından haber verilmesi halinde Üye tarafından yüklenen/verilen hukuka aykırı içeriği Platform’dan kaldırmaktır.

 

WHO, İçerik'in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. WHO, güncelleme, altyapı düzenlemeleri veya hukuka aykırı içerik bildirimi gibi durumlar gerektirdiği takdirde, İçerik'i tamamen veya kısmen silebilir, kaldırabilir ve erişimine kısıtlama getirebilir.

 

İçerik'in bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, WHO’nun önceden açık yazılı izni olmaksızın kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, edit edilemez, başka şekillerde oluşturulamaz, geliştirilemez, değiştirilemez, pazarlanamaz, kiraya verilemez, satılamaz, kısmen veyahut tamamen devredilemez. İçerik'in, herhangi bir amaçla, WHO’nun önceden açık yazılı iznini almadan Üye tarafından kullanılması, kullandırılması, faydalanması ve/veya faydalandırılması yasaktır. Üye, İçerik'i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar'da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devretme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

 

Üye, WHO aracılığıyla izlediği, gördüğü, elde ettiği, materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, pazarlamayacağını, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis etmeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını ve kullandırmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

26. Araştırma ve Geliştirme ile Kullanım Testleri

WHO, zaman zaman yapay zekâ, makine öğrenmesi gibi iletişim algoritmalarını test etmek ve geliştirmek amacı ile Platform aracılığı ile araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilmektedir. Bu çerçevede Üye, Platform’u kullandığı takdirde chatbot/yapay zekâ konuşma botları gibi algoritmalarla karşılaşabilir.

Üye, yukarıdaki araştırma-geliştirme çalışmaları ile kullanım testlerinin veri tabanından rastgele seçilen kullanıcılarla gerçekleştirileceğini ve kendisinin de bu kişiler arasında olabileceğini kabul eder.

  

27. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi

 

WHO, Hizmet'i ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. WHO, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, WHO Üye’ye herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir.

İşbu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Hizmet ve/veya Üyelikler için, limitsiz, veya benzer şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılma durumları, öncelikle Hizmet'in özü ve/veya mevcut teknolojik olanaklar ve/veya ekonomik ve/veya benzeri koşullar dahilinde makullük ölçüsüne bağlı olarak yorumlanacaktır.

28. WHO’nun Sorumluluğunun Sınırlandırılması

  

WHO Platform’da veya serviste mevcut olan her türlü İçerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, eksiksiz, zararsız, içeriğinde virüs ve/veya casus yazılım barındırmayan veya Üye'nin yazılımını, verilerini veya bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü cihazını değiştirebilecek, silebilecek, hasar verebilecek, kalıcı veya geçici zarara ve/veya bozulmalara yol açabilecek, işlevsiz ve/veya kullanılamaz hale getirebilecek, her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir açık veya örtülü garanti ve/veya taahhüt vermemektedir. Platform yoluyla yapılan her türlü İçerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir.

 

Hiçbir durumda WHO’nun, Platform ya da herhangi bir İçeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa da ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

 

WHO’nun özellikle de aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlardan ötürü hiçbir sorumluluğu yoktur:

(a) Platform’daki veya herhangi bir İçerik’teki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, ürünlerdeki, yazılımlardaki yanlışlar, hatalar, arızalar, eksiklikler veya kusurlar,

(b) Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımı veya

(c) Her türlü virüs, casus yazılım, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

  

29. Üyelik Bedelleri

 

Platform’a üye olmak ücretsizdir. Ancak, Üye, Platform’un ek özelliklerinden yararlanmak için ücretli üyelik yöntemlerinden birini seçebilir. Bununla birlikte, WHO, önceden fiyatlandırılmamış, ücret koyulmamış, deneme süresinde olan ve/veya bedeli ödenmemiş her türlü Hizmet gerekli görüldüğünde WHO tarafından kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir veya sona erdirilebilir veya ücretlendirilebilir. WHO, farklı ücretli ve ücretsiz Üyelik biçimleri de oluşturabilir.

Bu bağlamda üyelik bedelleri Yazılım üzerinde gösterilecektir. Üyelik bedellerine yapılacak indirimler, kampanyalar ve avantajlar aylık bedeller üzerinden hesaplanacak olup bu sebeple birden fazla ay içeren üyeliklerin fiyatları toplam tutar olarak değil, toplam tutar üzerinden bir aya denk gelen ücret gösterilecektir. (Örneğin; aylık üyeliğin 15 TL durumda 10 aylık üye olanlara aylık 5 TL indirim yapıldığı senaryosunda üyelik tutarı 10 TL olarak gösterilecek olup alınacak ücret 10x10=100 TL olacaktır).

  

30. Hizmet'e Ek Hizmetler

 

Yazılım içerisinde Üye’nin kullanması veya hediye etmesi için dijital hediyeler yer almaktır. Söz konusu dijital hediyelerin bedelleri WHO tarafından tek taraflı olarak değiştirilip, güncellenebilir. Üye, aldığı hediyeleri daha sonra diğer Üyeler ile paylaşabilir; fakat satamaz veya kiralayamaz.

WHO, Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle Üye'ye sağladığı Hizmet'e ek olarak, Üyelerine sair ek hizmetler sunabilir. Mevcut Hizmet ve söz konusu ileride verilebilecek ek hizmetler ücretli veyahut ücretsiz olabilir. Bu durumda, WHO’nun kendi takdir yetkisine bağlı olarak, WHO’nun gerekli gördüğü şartlar veya durumlarda, ek hizmetleri de kapsayacak şekilde, WHO işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde, işbu Sözleşme'yi değiştirebilir, ek sözleşme oluşturabilir ve/veya tamamen yeni bir sözleşme akdedebilir.

WHO, bu ek hizmetleri, mevcut Üye e-posta ve şifresi ile Üye'nin kullanımına ve yararlanmasına sunabileceği gibi, Üye'ye ait yeni bir Üyelik adı ve şifre yaratmayı da tercih edebilir. Ayrıca, WHO, bu tür ek hizmetler kapsamında, Üye'den başkaca ek kişisel ve diğer türden bilgiler de talep etme yetkisini haizdir. Ek hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda işbu Sözleşme kapsamında Hizmet tanımı, Üye'ye verilen ek hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilecek, daraltılacak ve/veya değiştirilecektir

 

31. WHO’nun Bağımsızlığı

 

WHO, Platform’da, Üyeler tarafından açığa vurulan düşüncelerden, kanaatlerden, söylemlerden, yapılan yorumlardan,  gerçekleşen konuşmalardan ve diğer hiçbir iletişimden sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin, kanaatlerin, söylemlerin, yapılan yorumların, gerçekleşen konuşmaların Platform’da bulunması veya iletişime imkân sağlanması internetin, diğer Sanal Ortamlar'ın ve Hizmet'in özü gereği olup, WHO’nun bu düşüncelere, kanaatlere, söylemlere, yapılan yorumlara, gerçekleşen konuşmalara ve diğer iletişimlere herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen katıldığı anlamında yorumlanamaz. WHO yayınlanan ve paylaşılan yazıların, görüntülerin, videoların, yorumların, düşüncülerini konuşmaların ve/veya söylemlerin içerdiği bilgilerin doğruluğu ve/veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti ve/veya teminat vermemektedir. Dolayısıyla WHO bu bilgilerin hiçbir şekilde içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve/veya saklanmasından da sorumlu değildir. Üye Platform’da yaptığı görüşmeler esnasında çeşitli yorumlarda, açıklamalarda veya paylaşımlarda bulunabilir. Anlık olarak yapılan ve tamamen Üye’nin takdirinde olan fikirlerinden dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan Üye'ye aittir, WHO’nun görüşlerini yansıtmaz.

 

32. Güvenlik

 

WHO, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 12. maddesi çerçevesinde yükümlülüğü uyarınca kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, ödemeler Platform’un yer aldığı uygulama marketi (Apple Store veya Google Play Store) sistemleriyle gerçekleştirilmektedir . WHO veritabanına veya internet sitesine kötü niyetli üçüncü kişi veya kişiler tarafından yapılacak herhangi bir siber saldırı sonucunda, Üye'ye ait Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişi veya kişilerin eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması veya kullandırılması halinde doğabilecek her türlü sonuçtan kısmen dahi olsa doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

 

33. Gizlilik Politikası

 

Üye, WHO’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarca usulü dairesinde kendisine ait bilgilerin talep edilmesi halinde Üye'ye ait gizli, özel ve ticari bilgileri açıklamakla yükümlü olduğunu anlamakta ve bu sebeple WHO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5651 Sayılı Yasa ve Yönetmelikleri gereğince üyeye ait IP adresi dahil kişisel bilgiler sözleşme sona erse dahi saklanacaktır. WHO, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydedebilir.

 

Üye'ye ait İçerik, yazı, yorum ve IP adresidahil kişisel bilgiler, talepte bulunmaya yetkili resmi makamların usulüne uygun talepleri olması durumunda bu makamlara bildirilecektir.

 

İşbu maddenin uygulaması dışında kalan diğer hallerde WHO Gizlilik Politikası’nda yer alan bütün hükümler ve düzenlemeler saklıdır.

34. Platform’da Yer Alan Markalar

 

Platform’da başta ''WHO'' markası olmak üzere, WHO tarafından kullanılan tüm markalar WHO’ya aittir. WHO tarafından açıkça yazılı bir izin olmaksızın WHO’ya ait markalar Üye tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz, kullandırılamaz, taklit edilemez ve/veya çoğaltılamaz.

 

35. Platform’da Tanıtım ve Reklam Yapan Diğer Platformler

 

WHO değişik sebeplerle Platform’un muhtelif yerlerinde link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, sattığı ürünlerden ve/veya mallardan hiçbir surette sorumlu değildir.

 

36. Üye’nin Diğer Üyelerle Olan İlişkisi

 

WHO, Üyeleri arasındaki iletişimi yönlendirmekle veyahut söz konusu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. WHO Hizmet kapsamında, herhangi bir garanti veya taahhüt vermeksizin, Üye'ye istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda teknik ve teknolojik imkân ve aracı sunmuştur. Üye, bu şekilde istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. İlgili yasalar veya işbu Sözleşme'de yer alan hükümler ve düzenlemeler gerektirmedikçe, internetin, diğer Sanal Ortamlar'ın ve Hizmet'in özü icabı, WHO’nun Üyeleri'ne karışma, müdahalede bulunma, sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Platform’da, diğer Üye’lere karşı olan hukuka aykırı her türlü fiilinden doğrudan sorumludur. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan ve ortaya çıkan diğer her türlü durumdan doğan herhangi bir maddi veya manevi zarardan WHO hiçbir surette sorumlu değildir. İşbu madde kapsamında, Üye aleyhine doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak WHO hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

37. Üye'nin Platform'u Ticari Amaçlı Kullanım Yasağı

 

Üye, Platform'u herhangi bir ürünün, malın ve/veya hizmetin satışına, tanıtımına, pazarlanmasına, reklamının yapılmasına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Üye, Hizmet üzerinden diğer Üyeler’den ve/veya üçüncü kişilerden doğrudan ve/veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde de bulunamaz. Üye diğer üyelerden ticari veya başka amaçlı olarak e-posta, telefon numarası, adres dâhil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi toplayamaz.

  

38. WHO’nun Teknik Problemlerden Sorumlu Olmaması

 

Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, WHO’dan kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan,  diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden WHO hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WHO yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

 

WHO gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 

39. Kanuni Tebligat Adresleri

 

WHO, işbu Sözleşme'ye dair kanuni her türlü bildirimi, Üye'nin Platform’da ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu elektronik posta adresine yapacaktır. Üye'nin Platform’da kayıtlı posta adresinin olmamasından, yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan WHO sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Üye, WHO’nun Üye'nin Platform’a giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından Üye'nin WHO’ya bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini Üye’ye ulaşabilme meşru menfaati gereği isteyebilir. Üye'nin, WHO’nun geçerli kanuni bildirim adresini, Platform içindeki iletişim linkine tıklayarak öğrenmeleri gerekmektedir. Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe söz konusu posta adreslerinin kanuni geçerli tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

40. Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar

 

Üye, WHO tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve WHO’nun tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde WHO’nun herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de WHO’nun katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı WHO’nun söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin Üye’ye göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

41. Üye Bilgilerinin Doğruluğu ve Temini

 

Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak WHO’ya yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin ve WHO’ya işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik'in doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder. Zaman zaman WHO, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını Üye'den talep etme yetkisini haizdir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye WHO tarafından kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak ivedilikle temin etmekle yükümlüdür.

 

42. Platform’a Yapılan Saldırılar

 

Üye, Platform’a hiçbir şekilde hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme türünden zarar verme amaçlı saldırılar yapamaz, Platform'u başka sitelere ve/veya sanal platformlara zarar verme amacıyla bu şekilde kullanamaz. Üye, herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye'nin Platform'u kullanımını kısmen veya tamamen engelleyecek ve/veya iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Üye işbu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

43. Zararın Üye Tarafından Tazmin Edilmesi

 

İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, WHO’ya (WHO’nun yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren Üye'ye veya zararın oluşmasına sebebiyet veren birden çok Üye olması halinde müteselsilen bu Üye’lere aittir. Zararın tazmini WHO’nun kendi adına da dava açmasına engel değildir.

 

44. WHO’nun Hizmetlerin Verilmesinde Üçüncü Kişileri Kullanması

 

WHO, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, WHO’ya bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir. İşbu Sözleşme'de yer alan tüm ilgili maddelerin, işbu madde konusu üçüncü şahıslar şirketler ve/veya tüzel kişiler için de geçerli olduğu Üye tarafından kabul ve beyan edilir.

 

45. Mücbir Sebepler

 

  "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın olağan kontrolü dışında ve WHO’nun makul ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, WHO, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, WHO için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için WHO’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

  

46. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Taraflar Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, işbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

47. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması, uygulanmaması veya uygulanamaması halinde Sözleşme’nin geriye kalan hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile WHO arasında WHO Gizlilik Politikası hariç olmak üzere yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin üstünlüğü bulunmaktadır.

 

İşbu Sözleşme 51 (elli bir) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

48. Ticari Elektronik İleti

Üye, WHO’nun, Hizmetler’e ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait elektronik iletilerini (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri) ilgili yasal mevzuat izin verdiği ölçüde uyarınca Üye’ye gönderebileceğini kabul eder.

WHO, Üye’nin istediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, bu Hizmet kapsamında gönderilecek iletilerde belirtilen reddetme işlemini gerçekleştirebileceğini, Üye’nin ret işlemini gerçekleştirdiği anda ilgili ticari elektronik iletişimi durduracağını beyan eder.